ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ

วิธีจัดระบบ

รื่นเริง ... บันเทิงใจ


แนะแนะ บล็อก บาย เจนิเฟอร์

JENIFER

สวัสดีค่ะทุกๆคน
ยินดีต้อนรับเข้าสู่บล๊อกของครูเจนิเฟอร์นะคะ บล๊อกนี้อาจไม่สวยงามเท่าบล๊อกของใครๆ แต่เจ้าของบล๊อกมีแต่ความจริงใจให้ค่ะ :D


วิชาภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู

วิชาภาษาและเทคโนโลยี
รหัสวิชาGD ภาษาและเทคโนโลยีสำหรับครู 3 (1-2-3)
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552
อาจารย์ผู้สอน ผศ.วิวรรธน์ จันทร์เทพย์
โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง****************************************************
คำอธิบายรายวิชา (เนื้อหา)ศึกษาและฝึกทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ท และเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเป็นเครื่องมือสื่อสารและสืบค้นทั้งภาษาไทยและต่างประเทศ ทั้งในด้านการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน เพื่อการสื่อความหมาย โดยเน้นกระบวนการ ทักษะสัมพันธ์ทางภาษา ตลอดจนศึกษาและฝึกการตีความ การขยายความ การสรุปความ การรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รวมทั้งการนำเสนองานทางวิชาการหัวข้อที่จะเรียนกัน

จุดประสงค์.........เมื่อผู้เรียนศึกษาเนื้อหาและกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้วจะมีพฤติกรรมและความสามารถดังต่อไปนี้.........

1. อธิบายความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครูได้

2. อธิบายและปฏิบัติการเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และอินเตอร์เน็ต สำหรับครูได้

3. สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสืบค้นข้อมูลทางการศึกษา

เนื้อหา........
หน่วยที่ 1........เทคโนโลยีพื้นเพื่อการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้สำหรับครู........

หน่วยที่ 2........คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา........

หน่วยที่ 3........อินเตอร์เน็ตเพื่อการศึกษาและสืบค้น........

หน่วยที่ 4........เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล........

หน่วยที่ 5........ฝึกปฏิบัติการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการสื่อสารและสืบค้นข้อมูล

เกี่ยวกับฉัน

I m English teacher , teaching on daily ,, love so much '''''

Resume

- I ' m Jiratchaya Leekitcharoenpon.
- I ' m a teacher.
- I taught English subject about 12 years.
- I work in Matthayomwatsairatumpatum.
- Now I study education college in Chombung University.
-I can speak English .

ก ล อ น ค ว า ม รั ก ^^

Not strange if you see some of them have all day long with quarrel. Not strange if you see some of them always sweet…And not strange if some of them are cold and distant to each other.And it’s normal if you see some of them have too much different love,seeming the sky and the land.


ไม่แปลกที่บางคู่อาจทะเลาะกันทั้งวันไม่แปลกที่บางคู่อาจหวานให้แก่กันได้ทั้งวันและไม่แปลกที่บางคู่ต่างเฉยชาต่อกันและก็คงไม่แปลกเลยที่บางคู่อาจต่างกันราวฟ้ากับดิน